Thông báo từ BĐH Công ty Kỹ An về phòng chống dịch bệnh COVID-19

   Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid -19 , Ban chỉ đạo BCP yêu cầu:

Tin tức - sự kiện